فرم قالب

همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، قالب دایکات طراحی شده در نهایت بعد از برش خودکار محصول تولیدی لیبل برش خورده را خروجی می دهد.

همواره در چاپ لیبل، ایجاد تفاوت ها در نمایش بصری محصول نهایی تولیدی حائز اهمیت بوده. لیبل تصویر شده عملا با این دایکات دارای شکل متفاوتی بوده و می تواند کنجکاوی ذهنی بصری متفاوتی را برای بیننده نهایی ایجاد نماید.