crop hand pushing buttons printer 23 2147779003 - اسلیت

اسلیت

دستگاه اسلیتر یا ماشین اسلیتر میتواند انواع کاغذ و مقوا را به قطعات مورد نیاز برش دهد. از انواع دستگاه اسلیتر یا برش، ماشین برش رول به رول یا رول به شیت است. ماشین برش رول به رول میتواند یک رول بسیار بزرگ را به رول های کوچک به اندازه دلخواه برش دهد. نوع رول به شیت در واقع رول های بسیار بزرگ را به صورت ورقه شده برش و تولید مینماید.

یکی از کاربردهای دستگاه اسلیتر برش رول به رول برش کاغذهای حرارتی (ترمال) میباشد. این کاغذها دارای کاربردهای فراوانی در نقل و انتقال پول هستند. از قبیل رسیدهای پرداخت بانک، صندوق فروشگاهها و مغازه ها و رسید دستگاههای پوز بانکی. درواقع رسیدهایی که از دستگاههای مختلف در طی روز دریافت مینماییم مسیری طولانی طی مینمایند تا به دست ما برسند. از دیگر کاربردهای دستگاههای برش رول به رول، تولید فیلم است که در بسته بندی انواع پفک، چیپس، بطری های نوشیدنی و سایر موارد مورد استفاده قرار میگیرد.

به بالای صفحه بردن